Regulamin usług serwisu PolVap.com

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu polvap.com

2. Operatorem wykonywanych usług jest Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467478

3. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy. 

§ 2 Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1. Operator – Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław

2. Usługi – oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3, a przede wszystkim zrealizowanie zamówionej usługi na wyprodukowanie waporyzatora.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Portal – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.polvap.com, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi.

6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi.

7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.polvap.com. 

§ 3 Usługi

1.  Usługodawca stworzył portal umożliwiający zlecenie produkcji waporyzatora na indywidualne zlecenie klienta.

Usługodawca oferuje usługi polegające na:

1. produkcja waporyzatora – klient wybiera wzór waporyzatora widoczny na stronie lub po wcześniejszym kontakcie może przesłać swoją specyfikację. Koszt niestandardowej usługi wyceniany jest indywidualnie.

2. grawerowanie – klient przesyła informację odnośnie tekstu jaki usługodawca ma zamieścić na waporyzatorze, możliwe jest również wykonanie wzoru. Koszt dodatkowy usługi grawerowania wyceniany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

3. materiał – klient może skorzystać z materiału dostępnego w cenie wykonywanej usługi lub może dostarczyć swój materiał. Koszt z pracą w materiale dostarczonym przez klienta wyceniany jest indywidualnie.

§ 4 Warunki korzystania z Serwisu

1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

1) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

2) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,

3) Pamięć RAM – 128 MB,

4) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;

5) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java.

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

6. Usługodawca informuje Klientów, iż składanie w Serwisie zamówień odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Klientów na to, iż może wiązać się to z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.

7. Prawa autorskie majątkowe do nazwy, budowy, oprogramowania, bazy danych, a także elementów graficznych oraz wszystkich innych utworów i przedmiotów Serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. W szczególności zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 5 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie polvap.com (dalej „zamówienie”). Złożenie zamówienia jest dla Klienta wiążące.

2. W celu złożenia zamówienia na wykonanie konkretnej usługi, Klient kolejno:

1) klika w Serwisie przycisk „Zamawiam”;

2) wybiera schemat waporyzatora i wypełnia znajdujący się tam formularz i podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);

3) potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Operatorem na wykonanie wybranej przez Klienta usługi.

4. Administrator w ciągu 24 godzin po przyjęciu zamówienia dokonuje potwierdzenia poprzez przesłanie faktury pro-forma co oznacza gotowość do wykonania usługi.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient, w przypadku akceptacji warunków, dokonuje płatności za zamówioną usługę zgodnie z instrukcją wraz z przesłaną fakturą pro-forma.

6. Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.

7. Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz zarejestrowaniu wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.

8. Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji Usługi.

9. Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Usługodawcą. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.

10. Klient za dodatkową opłatą może zmodyfikować wskazany projekt. Koszty ustalane są przed przystąpieniem do wykonania usługi.

11.Ceny widoczne na stronie są cenami brutto.

12. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

13. Płatność przy odbiorze za wykonaną usługę nie jest możliwa.

14. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez PolVap, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.  

15. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

16. PolVap może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

17. PolVap nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

18. W celu wykonania usługi wynikającej z faktu zawierania umowy na odległość, PolVap przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

19. Administrator strony polvap.com przekazuje dane klienta platformie useme.com w celu wystawienia dokumentu za wykonaną usługę. Operatorem usługi jest Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467478

20. Pośrednikiem płatności jest platforma Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467478 w współpracy z operatorem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument będący osobą fizyczną, może przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji usługi odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając pisemne lub mailowe oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem sytuacji kiedy Klient dokonał wyraźnej zgody na wykonanie usługi (dokonał płatności za usługę).

2. Odstąpienie od umowy należy przesłać do Administratora przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

§ 7 Kontakt z Usługodawcą

Obsługa Klientów serwisu Usługodawcy jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego.

§ 8 Niezgodność usługi z Umową, Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową usługi w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności wykonanej usługi z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy usługa jest niezgodna z umową. W przypadku zgłoszenia reklamacji Konsument powinien przesłać reklamację usługi poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Usługodawcę przesyłki lub informacji ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu i opuścić stronę.

5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

6. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.polvap.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.